سامانه درخواست و مدیریت منابع


تیکتامکان ارسال تیکت به کاربران

امکان دریافت تیکت از کاربران

امکان هامش نویسی به تیکت دریافتی

گزارشاتشناسنامهامکان تعریف گروه شناسنامه

امکان ثبت شناسنامه (سخت افزار، نرم افزار و ...)

امکان ثبت جزئیات شناسامه

گزارشاتنظارت و ارزیابیامکان تعریف الگو های نظارتی

امکان ایجاد بازدید های دوره ای

امکان ثبت نتایج بازدید ها

گزارشاتچارت سازمانیامکان تعریف چارت سازمانی

انتصاب پست به کاربران

گزارشاتشرکت ها و موسساتامکان تعریف موسسه وشرکت های

امکان ثبت ضمائم

امکان ثبت اعضای هیئت مدیره

امکان ثبت مجوز ها

امکان ثبت اطلاعات تماس

گزارشات

تهیه شده در مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اسفند 1401